Ρωμαϊκή εποχή

Ρωμαϊκό λουτρό
Ρωμαϊκό λουτρό, Πομπηΐα, 1ος αι. π.χ. Ο χώρος ζεσταινόταν με κυκλοφορία ζεστού αέρα μέσα από σωληνώσεις στους τοίχους και το δάπεδο.

Στη αρχαία Ρώμη η ιατρική πρακτική δεν διέφερε ουσιαστικά από την Ελληνική.
Σημαντική όμως ήταν η πρόοδος στον τομέα της υγιεινής με την κατασκευή υδραγωγείων, λουτρών, και αποχετευτικών συστημάτων.
Η ανάγκη ιατρικής υποστήριξης των Ρωμαϊκών Λεγεώνων οδηγεί στην παρουσία γιατρών στο πεδίο της μάχης ( στρατιωτικοί γιατροί) και στη δημιουργία αναρρωτηρίων (valetudinaria) που αποτέλεσαν τον πρόδρομο του νοσοκομείου.
Η σημαντικότερη ιατρική φυσιογνωμία της ρωμαϊκής εποχής είναι ο Έλληνας γιατρός Γαληνός, Οι ανατομικές, βοτανολογικές, φαρμακολογικές και θεραπευτικές του μελέτες αποτέλεσαν σημείο αναφοράς της δυτικής ιατρικής μέχρι την Αναγέννηση.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης