Κλώστρια

Κλώστρια
Όταν τα μασούρια της κλώστριας γεμίσουν με νήμα πρέπει να αντικατασταθούν με άδεια μασούρια. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια αυτή η ¨Αλλαγή Πάγκου¨ (ντόφφινγκ – doffing) γινόταν χειρονακτικά ενώ σήμερα γίνεται αυτόματα. Σε αυτές τις φωτογραφίες απεικονίζονται τα τρία κύρια στάδια του αυτόματου doffing.

Η Κλώστρια παράγει το Νήμα. Το νήμα συνίσταται από μία ινώδη «ταινία» που έχει στριφτεί.
Για την παραγωγή του νήματος η Κλώστρια τροφοδοτείται με Πρόνημα, που είναι το προϊόν της Προγνέστριας.
Το πρόνημα λεπταίνει καθώς περνά μέσα από ένα τραβηκτικό σύστημα.
Η λεπτή ταινία παράλληλων ινών, που εξάγεται από το τραβηκτικό σύστημα της κλώστριας, στρίβεται καθώς περνάει μέσα από μία Κόπιτσα που περιστρέφεται πάνω σε ένα Δαχτυλίδι.
Η κίνηση της κόπιτσας δίνεται μέσω του νήματος από το Αδράχτι στο οποίο είναι το Μασούρι όπου και τυλίγεται το Νήμα.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης