Φρυκτωρίες

Φρυκτωρίες
Εκμαγείο ανάγλυφης παρουσίασης του Ελλαδικού χώρου. Παρουσιάζονται οι θέσεις των φρυκτωριών και οι διαδρομές των μηνυμάτων.

Εκμαγείο ανάγλυφης παρουσίασης του Ελλαδικού χώρου.
Παρουσιάζονται οι θέσεις των φρυκτωριών και οι διαδρομές των μηνυμάτων.
(Αντίγραφο αντίστοιχου του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών του Ο.Τ.Ε. – Δωρεά Ο.Τ.Ε.)

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης