Τυπογραφικά στοιχεία

Τυπογραφικά στοιχεία
Τραπέζι με τυπογραφικά στοιχεία.

Τραπέζι με μεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία για στοιχειοθεσία με το χέρι.
Σήμερα η μέθοδος αυτή της παραδοσιακής τυπογραφίας έχει σχεδόν εκλείψει.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης