Πρέσσα λαδιού Ήρωνος

Πρόκειται για έναν ατέρμονα κοχλία ο οποίος στηρίζεται σε οπή με τύλο που του δίνει την δυνατότητα να περιστρέφεται δεξιά και αριστερά. Στρέφοντάς τον προς την μια κατεύθυνση, ασκούνται μεγάλες πιέσεις μεταξύ του κοχλία και ενός σταθερού σημείου. Αυτό επιτυγχάνεται όταν η οπή μέσα στην οποία περιστρέφεται ο κοχλίας βρίσκεται σε σταθερή βάση τετραγώνου σχήματος.