Πλυντήριο Μετάλλων

Το μεταλλευτικό Πλυντήριο ήταν μία ορθογώνια κατασκευή, με σύνηθες μήκος 10 μ. και πλάτους 7 μ., εν μέρει λαξευμένη στο βράχο και εν μέρει κτιστή. Η κατεύθυνσή του ήταν κατά κανόνα Β-Ν και οι ορατές επιφάνειές του καλύπτονταν με εξαιρετικό υδραυλικό κονίαμα.