Μηχανολογία

Τα σπήλαια και οι βραχοσκεπές υπήρξαν οι πρώτοι φυσικοί χώροι μερικώς προστατευμένης διαμονής. Η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η εξέλιξη των εργαλείων έδωσαν την δυνατότητα κατασκευής τεχνητών καταφυγίων, τα οποία εξελίχθηκαν σε σύνθετους τύπους κατοικίας, ακολουθώντας τις απαιτήσεις του καθημερινού βίου που άλλαζαν διαρκώς, τόσο στο επίπεδο των λειτουργικών αναγκών όσο και στο επίπεδο της ιδεολογίας και της κοινωνικής συνύπαρξης.
Μεγάλα τεχνικά έργα είναι η αποστράγγιση μιας λίμνης, η κατασκευή φράγματος για την συλλογή νερού, τα κυκλώπεια τείχη μιας ακρόπολης, το οδικό δίκτυο και οι γέφυρες, τα λιμάνια. Η κατασκευή τους απαιτεί όχι μόνο υψηλού επιπέδου τεχνολογία, αλλά κυρίως κοινωνική βούληση και οργάνωση, αφού προϋποθέτουν συλλογική εργασία για κοινωφελείς σκοπούς.
Στον αντίποδα των μεγάλων τεχνικών έργων, τα μικρά έργα είναι εξ ίσου θαυμαστά, μερικές φορές ακριβώς λόγω της λεπτότητας και της δεξιοτεχνίας που απαιτούν και της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας που προϋποθέτουν.