All posts by Vassilis Matsos

Επαναπροκήρυξη θέσης πληροφορικής στο ΝΟΗΣΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» και κωδικό MIS 5011051 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τη συνημμένη προκήρυξη.

1. Θέση προσωπικού πληροφορικής
Πληροφορικός_6ΒΓ1ΟΞ2Ξ-Λ4Ζ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (συννημένη στην προκήρυξη), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο κείμενο της προκήρυξης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 31/5/2018. Υποβολή ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, Έκτο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΚ 57001 , ΤΘ 60330,  υπόψη Γραμματείας.

Πληροφορίες 2310483000 και στο email: epalhelpdesk@noesis.edu.gr.

 

Ανακοίνωση σχετικά με τις προκηρύξεις θέσεων στο πρόγραμμα ΜΝΑΕ

Αναφορικά με τις αιτήσεις υποψηφίων που προκηρύχθηκαν στο έργο «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» με κωδικούς ΑΔΑ:

1. Θέση συντονιστή έργου (Συντονιστής_6ΡΚ1ΟΞ2Ξ-Ψ73)
2. Θέση προσωπικού πληροφορικής (Πληροφορικός_ΩΓΟΕΟΞ2Ξ-ΣΘΦ)
3. Θέση λογιστηρίου (Λογιστήριο_9ΡΤΔΟΞ2Ξ-2ΑΣ)
4. Θέση επικοινωνίας (Επικοινωνία  ΨΔΦΨΟΞ2Ξ-Θ42)

Ανακοινώνεται ότι:

Α. Για τη θέση λογιστηρίου, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 7 φάκελοι υποψηφιότητας. Από τη διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει ότι  για την κάλυψη της θέσης προκρίνεται η κ. Νικολέττα Δήμκα.
Ακολουθεί το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.

Β. Για τη θέση επικοινωνίας, υποβλήθηκαν 22 έγκυρες υποψηφιότητες.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη

Γ. Για τη θέση συντονιστή, υποβλήθηκαν 12 φάκελοι υποψηφιότητας.
Από τη διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει ότι για την κάλυψη της θέσης προκρίνεται ο κ. Αναστάσιος Νταμπίζας.

Ακολουθεί το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.

Δ. Για τη θέση πληροφορικής, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 5 φάκελοι υποψηφιότητας. Από τη διαδικασία αξιολόγησης, αποχώρησε για προσωπικούς λόγους ο κ. Α. Μ. και προσκλήθηκε σε συνέντευξη η κ. Α. Χ. Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες ήταν εκτός απαιτούμενων προσόντων και απορρίφθηκαν.
Κατόπιν τελικής επιλογής της ως άνω υποψήφιας, η ίδια δεν αποδέχθηκε την θέση για προσωπικούς λόγους.

Για την κάλυψη της θέσης θα δημοσιευτεί νέα προκήρυξη.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού προμηθειών (επαναπροκήρυξη)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16)

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη της ομάδας έργου, για την εξυπηρέτηση όλων των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας να υποβάλλον προτάσεις χρηματοδότησης σχεδίων δράσης. Συγκεκριμένα:

  • η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείου για την ομάδα διαχείρισης του έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, προβολικών μηχανημάτων και επίπλων γραφείου.
  • η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη της επικοινωνίας με τα σχολεία (τηλεφωνικό κέντρο και λογισμικό CRM).
  • η προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την διοργάνωση ετήσιου διαδικτυακού event μέσω τηλεδιασκέψεων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (25.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 20.564,52€, ΦΠΑ: 4.935,48€).

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:
22-05-2018, ημέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα: 13:00 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών:
έως και την 21-05-2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ34510004). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1369 της ΕΥΔ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» και έχει λάβει κωδικό MIS 5011051. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής

Την αναλυτική διακήρυξη

Την υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ

logos-dimosiotita

Προκηρύξεις θέσεων ερευνητικού έργου

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και επεξεργασία παιδαγωγικού εκπαιδευτικού υλικού» της Πράξης «Μελέτη της ανάπτυξης όψεων του επιστημονικού εγγραμματισμού μαθητευομένων σε συνθήκες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με τη χρήση διαδικτυακών εικονικών εργαστηρίων και την αξιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002552, προκηρύσσει τις εξής θέσεις ερευνητικού έργου:

 

Κωδικός θέσης Γνωστικό αντικείμενο Αρχείο Προκύρυξης
03 Γεωγραφία Κατεβάστε το αρχείο
08 Γεωγραφία Κατεβάστε το αρχείο
06 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
16 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
17 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
19 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
20 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
21 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
22 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
23 Φυσική Κατεβάστε το αρχείο
02 Χημεία Κατεβάστε το αρχείο
07 Χημεία Κατεβάστε το αρχείο
10 Χημεία Κατεβάστε το αρχείο
11 Χημεία Κατεβάστε το αρχείο
13 Χημεία Κατεβάστε το αρχείο
14 Χημεία Κατεβάστε το αρχείο

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 20/4/2018. Υποβολή ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, Έκτο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΚ 57001 , ΤΘ 60330, υπόψη Γραμματείας.

Πληροφορίες στο email: info@noesis.edu.gr
Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.

logotypa-site

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο ΝΟΗΣΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» και κωδικό MIS 5011051 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα συνημμένες προκηρύξεις ανά θέση.

Αίτηση (Κοινή για όλες τις θέσεις)

1. Θέση συντονιστή έργου
Συντονιστής_6ΡΚ1ΟΞ2Ξ-Ψ73

2. Θέση προσωπικού πληροφορικής
Πληροφορικός_ΩΓΟΕΟΞ2Ξ-ΣΘΦ

3. Θέση λογιστηρίου
Λογιστήριο_9ΡΤΔΟΞ2Ξ-2ΑΣ

4. Θέση επικοινωνίας
Επικοινωνία  ΨΔΦΨΟΞ2Ξ-Θ42

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για λόγους ορθότερης ενημέρωσης και πληροφόρησης των ενδιαφερομένων και πιθανών υποψηφίων για τη θέση της «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στην αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού για τη θέση, αναφέρουμε :

Η προκήρυξη της θέσης έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΔΦΨΟΞ2Ξ-Θ42 . Επίσης, στην τρέχουσα ιστοσελίδα του ΝΟΗΣΙΣ έχει γίνει παραπομπή στη σχετική ως άνω προκήρυξη.

Λόγω ανάκλησης προηγούμενης ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και της τρέχουσας ανακοίνωσης, σε τήρηση των αρχών ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, δίνεται παράταση υποβολής δικαιολογητικών για τη συγκεκριμένη θέση MONO έως και τη Δευτέρα 16/4/18.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη της κάθε θέσης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 30/3/2018 για τις θέσεις Συντονιστή, πληροφορικού και λογιστηρίου και έως 16/4/18 για τη θέση της επικοινωνίας. Υποβολή ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, Έκτο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΚ 57001 , ΤΘ 60330,  υπόψη Γραμματείας.

Πληροφορίες 2310483000 και στο email: epalhelpdesk@noesis.edu.gr.

 

Θετικές επιστήμες, τεχνολογία και φύλο – Κορίτσια και αγόρια καταθέτουν τις απόψεις τους

Πώς αντιλαμβάνονται οι έφηβοι τις προκαταλήψεις που υπάρχουν σχετικά με το φύλο στους τομείς των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας;

Η δεκατετράχρονη Θεανώ Κόλτσιου, πραγματοποίησε σχετική έρευνα στο 3ο Γυμνάσιο Ευόσμου, όπου και φοιτά, διερεύνησε τις ιδέες, τις αντιλήψεις και τις στάσεις 179 συμμαθητριών και συμμαθητών της γύρω από το θέμα και οι απαντήσεις που προέκυψαν είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες!

Δείτε στο βίντεο τα αποτελέσματα της έρευνας.

Αν θέλετε να τα κατεβάσετε σε pdf, μπορείτε να το κάνετε από εδώ: https://goo.gl/fHcuGR.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ενός προβολικού μηχανήματος (projector)

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», σύμφωνα με:

  1. Το Προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β’ του υπ’ αριθμ. 1411/22.10.2001 ΦΕΚ, με το οποίο συστήνεται το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού.
  2. Τις διατάξεις του Ν.4386/2016 ‘Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις’, ως άρθρο 12.
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Προβαίνει ως αναθέτουσα αρχή σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ενός προβολικού μηχανήματος (projector).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διακήρυξης είναι το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 του Φορέα.

Κατεβάστε την ανάρτηση της πρόσκλησης στη Διάυγεια.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση καυστήρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΔΕΜΤ)

Το ΚΔΕΜΤ, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του ν. 4412/2016), της παροχής υπηρεσιών Συντήρησης λεβητών καυστήρων του ΚΔΕΜΤ, σύμφωνα με τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές του Παραρτήματος της παρούσας. Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι διετής με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού. Γίνεται μνεία ότι επί του ποσού της αμοιβής, πέραν εκείνων που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία, προβλέπεται παρακράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ κατ’ άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011 σε ποσοστό 0,06%.

Κριτήρια επιλογής του αναδόχου ορίζονται η χαμηλότερη τιμή προσφοράς (σε κάθε περίπτωση αυτή πρέπει να είναι το πολύ ίση με την προϋπολογισθείσα από την Τεχνική υπηρεσία που αναφέρεται στην παρούσα και στο Παράρτημα).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αδειούχοι εγκαταστάτες αερίων καυσίμων ή εγκαταστάσεων καύσης ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό (διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προϋπολογισμός έργου: 1.600 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 1.984 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Δείτε τη συννημένη πρόσκληση.

20170111_1119181

Έκτακτη ανακοίνωση – Κλειστό το Νοησις σήμερα Τετάρτη

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς επισκέπτες και φίλους του ΝΟΗΣΙΣ ότι λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών και προβλημάτων ηλεκτροδότησης, το ΝΟΗΣΙΣ δεν είναι επισκέψιμο. 

Ελπίζουμε στη βελτίωση των καιρικών φαινομένων για την επαναλειτουργία του φορέα.

Ευχαριστούμε!

 

Κατέβασμα επιστημονικών ταινιών κινουμένων σχεδίων

Αγαπητοί μας φίλοι.
Η σελίδα διάθεσης των επιστημονικών ταινιών κινουμένων σχεδίων από το ΝΟΗΣΙΣ, προσφέρει ένα ενοποιημένο περιβάλλον με την ταινία, quiz γνώσεων, παραπομπές και συνοδευτικά κείμενα. Προϋπόθεση όμως, είναι η σύνδεση διαδικτύου.

Ανταποκρινόμενοι στην απαίτηση σας για προβολή των ταινιών στα σχολεία στα οποία δεν υπάρχει, ή είναι περιορισμένη η πρόσβαση στο διαδίκτυο, αυτό σήμερα γίνεται εφικτό με το «κατέβασμα» των ταινιών στο σκληρό σας δίσκο και την προβολή τους από Η/Υ χωρίς σύνδεση διαδικτύου. Προκειμένου να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια με αποτελέσματα, σας ζητούμε 2 λεπτά να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας. Σας ευχαριστούμε και παρακαλούμε πολύ για την αναφορά του ΝΟΗΣΙΣ ώς πηγή στη χρήση του υλικού μας!

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Σχολείο

Νομός

Σχόλια