Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός για προμήθειες εξοπλισμού

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για προμήθειες εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου “Μελέτη της ανάπτυξης όψεων του επιστημονικού εγγραμματισμού μαθητευομένων σε συνθήκες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με τη χρήση διαδικτυακών εικονικών εργαστηρίων και την αξιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων”» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην διακήρυξη.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός

ΤΙΜΗΜΑ: Η εκτιμώμενη αξία των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται σε 82.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 66.129,03€, ΦΠΑ: 15.870,97€).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00

Για την Περίληψη Διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για την αναλυτική διακήρυξη στο ΕΣΗΔΗΣ δείτε στο http://www.eprocurement.gov.gr (Συστημικός Αριθμός 61258) και πατήστε εδώ.

Για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ.

 

logotypa-site