Οικονομικά στοιχεία

Δείτε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ορκωτών λογιστών για το οικ. έτος 2015.
Αριθμός ανάρτησης στο σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 6ΧΘΞΟΞ2Ξ-Τ0Α-Δ227

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης