Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για εκθεσιακές ανάγκες του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας

Το ΝΟΗΣΙΣ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει προσφορά για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για εκθεσιακές ανάγκες του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Απευθείας ανάθεση

ΤΙΜΗΜΑ: Η εκτιμώμενη αξία των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται σε 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 8.870,00€).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την Δευτέρα 09 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:30.

Δείτε περισσότερα στην αναλυτική διακήρυξη πατώντας εδώ.

Για «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» πατήστε εδώ.

Για «Αίτηση Συμμετοχής» πατήστε εδώ.