Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού προμηθειών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16)

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη της ομάδας έργου, για την εξυπηρέτηση όλων των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας να υποβάλλον προτάσεις χρηματοδότησης σχεδίων δράσης. Συγκεκριμένα:

  • η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείου για την ομάδα διαχείρισης του έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, προβολικών μηχανημάτων και επίπλων γραφείου.
  • η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη της επικοινωνίας με τα σχολεία (τηλεφωνικό κέντρο και λογισμικό CRM).
  • η προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την διοργάνωση ετήσιου διαδικτυακού event μέσω τηλεδιασκέψεων.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30000000-9, 32552100-8, 48000000-8, 39000000-2, 32320000-2.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (25.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 20.564,52€, ΦΠΑ: 4.935,48€).

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:
19-04-2018, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα: 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών:
έως και την 16-04-2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑΕ3451.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ34510004). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1369 της ΕΥΔ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» και έχει λάβει κωδικό MIS 5011051. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής

Την αναλυτική διακήρυξη

Την υπεύθυνη δήλωση

logos-dimosiotita