Αρχείο κατηγορίας Θέσεις εργασίας

Προκηρύξεις θέσεων ερευνητικού έργου (ActiVator)

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου που εντάσσεται στη δράση Εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τίτλο ‘Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας’, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις ερευνητικού έργου:

Κωδικός θέσης

Γνωστικό Αντικείμενο Αρχείο Προκήρυξης
21 Παιδαγωγός/ Θετικές Επιστήμες

Κατεβάστε το αρχείο

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 18/10/2020.

Προκηρύξεις θέσεων ερευνητικού έργου

Προκηρύξεις θέσεων ερευνητικού έργου

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και επεξεργασία παιδαγωγικού εκπαιδευτικού υλικού» της Πράξης «Μελέτη της ανάπτυξης όψεων του επιστημονικού εγγραμματισμού μαθητευομένων σε συνθήκες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με τη χρήση διαδικτυακών εικονικών εργαστηρίων και την αξιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002552, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις ερευνητικού έργου:

Κωδικός θέσης Γνωστικό αντικείμενο Αρχείο Προκήρυξης
27 Θετικές Επιστήμες (Γεωλογία) Κατεβάστε το αρχείο
28 Πληροφορική Κατεβάστε το αρχείο

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28/8/2020.

Υποβολή ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, 6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Κ. 570 01, ΤΘ 60330, υπόψη Γραμματείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@noesis.edu.gr.

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.

Πρακτικό Αξιολόγησης για την θέση Χειριστή Τηλεφωνικού Κέντρου

Κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, ανακοινώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα για την θέση “Χειριστή Τηλεφωνικού Κέντρου” με κωδικό θέσης Π101

Μπορείτε να βρείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Τεχνικού στο ΝΟΗΣΙΣ

Το ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας:

Θέση Τεχνικού για την Στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και τις 9/3/2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο της αίτησης από εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@noesis.edu.gr.

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.

Πρακτικό αξιολόγησης για τη θέση ΕΜΨDRNOESIS2020

Κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, ανακοινώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα για την θέση “εμψυχωτή για Εκπαιδευτικά Προγράμματα” με κωδικό θέσης ΕΜΨDRNOESIS2020

Μπορείτε να βρείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Πρακτικό Αξιολόγησης για την θέση ΕΠΙΚΟΙΝ2019 – ΜΝΑΕ

Κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, ανακοινώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα για την θέση “Στέλεχος τηλεφωνικής υποστήριξης / επικοινωνίας” με κωδικό θέσης ΕΠΙΚΟΝ2019

Μπορείτε να βρείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Πρακτικά αξιολόγησης για την κάλυψη θέσεων στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03735 και ακρωνύμιο ActiVator

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου που εντάσσεται στη δράση Εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τίτλο ‘Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας’, προσκάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα συνημμένες προκηρύξεις ανά θέση:

Κωδικός θέσης Γνωστικό αντικείμενο Αρχείο Προκήρυξης
19 Παιδαγωγός Κατεβάστε το αρχείο
20 Πληροφορικός Κατεβάστε το αρχείο
21 Παιδαγωγός / Θετικές Επιστήμες Κατεβάστε το αρχείο
22 Μηχανικός Κατεβάστε το αρχείο
23 Γραφίστας Κατεβάστε το αρχείο

Κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, ανακοινώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα για τις προαναφερθείσες θέσεις εργασίας.

Κωδικός Θέσης 19 – Παιδαγωγός : Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Κωδικός Θέσης 20 – Πληροφορικός: Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Κωδικός Θέσης 21 – Παιδαγωγός / Θετικές Επιστήμες: Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Κωδικός Θέσης 22 – Μηχανικός: Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Κωδικός Θέσης 23 – Γραφίστας: Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Πρακτικό Αξιολόγησης για την θέση Υποστήριξης Διοικητικών Υπηρεσιών ορισμένου χρόνου

Κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, ανακοινώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα για την θέση Υποστήριξης Διοικητικών Υπηρεσιών ορισμένου χρόνου στο Νόησις.

Μπορείτε να βρείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψης θέσης μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου

Το ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας:

Μία θέση χειριστή τηλεφωνικού κέντρου μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 22/12/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@noesis.edu.gr.

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο ΝΟΗΣΙΣ (ΜΝΑΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» και κωδικό MIS 5011051 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα συνημμένη προκήρυξη της θέσης.

1. Στέλεχος τηλεφωνικής υποστήριξης / επικοινωνίας (1 θέση). Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 18/12/2019 και ώρα 3μ.μ.

Υποβολή ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, Έκτο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΚ 57001 , ΤΘ 60330,  υπόψη Γραμματείας.

Πληροφορίες  στο email: info@noesis.edu.gr
Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας