Αρχείο κατηγορίας Θέσεις εργασίας

Προκηρύξεις θέσεων ερευνητικού έργου (ActiVator)

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου που εντάσσεται στη δράση Εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τίτλο ‘Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας’, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις ερευνητικού έργου:

Κωδικός θέσης Γνωστικό αντικείμενο Αρχείο Προκήρυξης
19 Παιδαγωγός Κατεβάστε το αρχείο
20 Πληροφορικός Κατεβάστε το αρχείο
21 Παιδαγωγός / Θετικές Επιστήμες Κατεβάστε το αρχείο
22 Μηχανικός Κατεβάστε το αρχείο
23 Γραφίστας Κατεβάστε το αρχείο

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 18/10/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@noesis.edu.gr.

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.

Αποτελέσματα αξιολόγησης για τις θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο ΝΟΗΣΙΣ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» και κωδικό MIS 5011051 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προσκάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα συνημμένες προκηρύξεις ανά θέση.

1. Συντονιστής ομάδας έργου διαχείρισης σχεδίων δράσης (1 θέση).  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
2. Στέλεχος τηλεφωνικής υποστήριξης / επικοινωνίας (1 θέση). Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
3. Στέλεχος λογιστηρίου (1 θέση). Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

4. Στέλεχος υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής (1 θέση). Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, ανακοινώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα για τις προαναφερθείσες θέσεις εργασίας.

1. Συντονιστής ομάδας έργου διαχείρισης σχεδίων δράσης (1 θέση).  Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.
2. Στέλεχος τηλεφωνικής υποστήριξης / επικοινωνίας (1 θέση). Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.
3. Στέλεχος λογιστηρίου (1 θέση). Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.
4. Στέλεχος υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής (1 θέση). Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.
Δείτε το πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων για τη θέση πληροφορικής.

 

 

Προκηρύξεις θέσεων ερευνητικού έργου

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και επεξεργασία παιδαγωγικού εκπαιδευτικού υλικού» της Πράξης «Μελέτη της ανάπτυξης όψεων του επιστημονικού εγγραμματισμού μαθητευομένων σε συνθήκες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με τη χρήση διαδικτυακών εικονικών εργαστηρίων και την αξιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002552, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις ερευνητικού έργου:

Κωδικός θέσης: 18
Γνωστικό αντικείμενο:Φυσική
Κατεβάστε το αρχείο προκήρυξης εδώ

Κωδικός θέσης: 29
Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία
Κατεβάστε το αρχείο προκήρυξης εδώ

Κωδικός θέσης: 30
Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία
Κατεβάστε το αρχείο προκήρυξης εδώ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές είκοσι επτά (27) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 7/1/2019.

Υποβολή ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, 6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Κ. 570 01, ΤΘ 60330, υπόψη Γραμματείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Π. Ηλιόπουλο, τηλ. 2130 483000 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@noesis.edu.gr.

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.