Κατηγορίες
Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο ΝΟΗΣΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» και κωδικό MIS 5011051 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα συνημμένες προκηρύξεις ανά θέση.

Αίτηση (Κοινή για όλες τις θέσεις)

1. Θέση συντονιστή έργου
Συντονιστής_6ΡΚ1ΟΞ2Ξ-Ψ73

2. Θέση προσωπικού πληροφορικής
Πληροφορικός_ΩΓΟΕΟΞ2Ξ-ΣΘΦ

3. Θέση λογιστηρίου
Λογιστήριο_9ΡΤΔΟΞ2Ξ-2ΑΣ

4. Θέση επικοινωνίας
Επικοινωνία  ΨΔΦΨΟΞ2Ξ-Θ42

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για λόγους ορθότερης ενημέρωσης και πληροφόρησης των ενδιαφερομένων και πιθανών υποψηφίων για τη θέση της “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” και την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στην αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού για τη θέση, αναφέρουμε :

Η προκήρυξη της θέσης έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΔΦΨΟΞ2Ξ-Θ42 . Επίσης, στην τρέχουσα ιστοσελίδα του ΝΟΗΣΙΣ έχει γίνει παραπομπή στη σχετική ως άνω προκήρυξη.

Λόγω ανάκλησης προηγούμενης ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και της τρέχουσας ανακοίνωσης, σε τήρηση των αρχών ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, δίνεται παράταση υποβολής δικαιολογητικών για τη συγκεκριμένη θέση MONO έως και τη Δευτέρα 16/4/18.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη της κάθε θέσης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 30/3/2018 για τις θέσεις Συντονιστή, πληροφορικού και λογιστηρίου και έως 16/4/18 για τη θέση της επικοινωνίας. Υποβολή ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, Έκτο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΚ 57001 , ΤΘ 60330,  υπόψη Γραμματείας.

Πληροφορίες 2310483000 και στο email: epalhelpdesk@noesis.edu.gr.

 

Δημοσιεύτηκε 30 Μαρτίου, 2018