Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ)
Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων αναδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία του στη διαμόρφωση και καλλιέργεια μέσα στην οργάνωση μιας κουλτούρας ισότητας και συμπερίληψης, ως αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης του φορέα. Η υιοθέτηση της εν λόγω κουλτούρας από τα μέλη του προσωπικού, αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Σχεδίου και χρειάζεται να ενσωματωθεί και να αποτυπωθεί εμπράκτως στην διαχείριση και στις δραστηριότητες του οργανισμού.

Η υιοθέτηση λοιπόν ανάλογης νοοτροπίας και η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, οφείλουν να αποτελέσουν ισχυρή και έμπρακτη δέσμευση του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας και να εφαρμοστούν σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του.

Μέσω της παρούσας δέσμευσης προάγονται περαιτέρω τα υφιστάμενα ιδεώδη και ιδανικά που διέπουν την λειτουργία του Φορέα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ισότητα.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου, καθώς και η περιοδική του αναθεώρηση, αποτελούν πυλώνες για τη διαχρονική και επιτυχημένη εφαρμογή του, αφού μέσω ανατροφοδότησης και αξιολόγησης προλαμβάνονται ή αντιμετωπίζονται πιθανές αποκλίσεις από τη γενική στοχοθεσία.

Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ)

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων αναλαμβάνει το έργο της παρακολούθησης εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Αποτελείται από τους:
– Ιφιγένεια Βλαχογιάννη (Μέλος ΔΣ)
– Νικολέτα Δήμκα
– Περικλή Ηλιόπουλο
– Μαρία Καρνέζου (Υπεύθυνη Ισότητας Φύλων)
– Κώστα Τάνη

Δείτε εδώ τα πιο πρόσφατα άρθρα:

Για να δείτε όλα τα σχετικά άρθρα παρακαλώ πατήστε εδώ