Κατηγορίες
Νέα Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ»
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για λόγους ορθότερης ενημέρωσης και πληροφόρησης των ενδιαφερομένων και πιθανών υποψηφίων για τη θέση ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στην αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού για τη θέση, αναφέρουμε :

Η προκήρυξη της θέσης έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΔΦΨΟΞ2Ξ-Θ42 . Επίσης, στην ιστοσελίδα του ΝΟΗΣΙΣ έχει γίνει παραπομπή στη σχετική ως άνω προκήρυξη.

Λόγω ανάκλησης προηγούμενης ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και της τρέχουσας ανακοίνωσης, σε τήρηση των αρχών ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, δίνεται παράταση υποβολής δικαιολογητικών για τη συγκεκριμένη θέση έως και τη Δευτέρα 16/4/18.

Δημοσιεύτηκε 30 Μαρτίου, 2018