Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στο ΝΟΗΣΙΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, το ΝΟΗΣΙΣ υλοποιεί τα παρακάτω ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020

Α. Έργο «ΚΡΗΠΙΣ» (2018-Σήμερα)

Το έργο αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτη της ανάπτυξης όψεων του επιστημονικού εγγραμματισμού μαθητευομένων σε συνθήκες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με τη χρήση διαδικτυακών εικονικών εργαστηρίων και την αξιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων» (MIS 5002552) που εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020) (με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας).

Σκοπός του έργου είναι η μελέτη της δυνατότητας που παρέχει η χρήση εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων Φυσικής και Χημείας και των γεωγραφικών δεδομένων στα πλαίσια της διδασκαλίας της Φυσικής, της Χημείας και της Γεωγραφίας στην υποστήριξη της ανάπτυξης εννοιολογικών και επιστημολογικών όψεων του επιστημονικού εγγραματισμού σε μαθητευόμενους στα πλαίσια της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο η τυπική εκπαίδευση που θα αφορά κατά κύριο λόγο μαθητές/τριες σχολείων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και η άτυπη εκπαίδευση που θα αφορά ομίλους δημιουργικότητας στο Νόησις.

Μέσα από αυτό το έργο θα προκύψουν ερευνητικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων και της χρήσης γεωγραφικών δεδομένων, τη δομή και χαρακτηριστικά των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων και διδακτικών – μαθησιακών σειρών, την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία, καθώς και καινοτομικά σενάρια και φύλλα εργασίας,

ερευνητικά εργαλεία, καθώς και στοιχεία για τη σύνδεση τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Ο ερευνητικός σχεδιασμός του έργου συνολικά βασίζεται στη μέθοδο των μελετών περίπτωσης σε επιλεγμένες γνωστικές περιοχές όπως ηλεκτρισμός, θερμότητα, οπτική, διαλύματα, οξέα – βάσεις – άλατα και γεωγραφία, τα οποία είναι αντικείμενα του ΑΠ των σχολείων όλων των βαθμίδων και αφορούν σε τεχνήματα με μεγάλη κοινωνική διάδοση και χρησιμότητα στην καθημερινότητα των μαθητών.

Τα ερευνητικά δεδομένα και οι καινοτομίες θα προκύψουν από την:

 1. Μέτρηση του βαθμού ανάπτυξης δεξιοτήτων σχεδίασης και υλοποίησης πειραματικών διαδικασιών,
 2. Μέτρηση του επιστημονικού εγγραμματισμού των μαθητών και τη μελέτη της συσχέτισης των δεξιοτήτων τους με την εννοιολογική εξέλιξη,
 3. Μέτρηση της επιστημολογικής ενημερότητας των μαθητών,
 4. Σχεδιασμό και αποτελεσματικότητα καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων και διδακτικών-μαθησιακών σειρών καθώς και των δομικών τους στοιχείων,

Για περισσότερες πληροφορίες:

Βασίλης Μάτσος, Αναπληρωτής. Υπεύθυνος Έργου

Ηλιόπουλος Περικλής, Συντονιστής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Β. Έργο Activator (2018-Σήμερα)

Το έργο αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας» (κωδ. Έργου Τ1ΕΔΚ-03735) που εντάσσεται στη δράση εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020) (με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας).

Σκοπός του έργου είναι να δημιουργήσει μία πλατφόρμα Βιωματικής και Διαδραστικής Μάθησης που αποτελείται από μια πρωτότυπη μηχανική κατασκευή στην οποία θα μπορούν να εκτελεστούν πολλαπλά διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια με κύριες θεματικές ενότητες αυτές της Τεχνολογίας, των Επιστημών και του Πολιτισμού, και η οποία θα υποστηρίζει πλήρως διαδραστικές εφαρμογές με χρήση τεχνολογίας Εικονικής Πραγματικότητας. Στην πρωτότυπη πλατφόρμα ο χρήστης πέρα από την τρισδιάστατη προβολή και τον έλεγχο της γωνίας θέασης που ήδη παρέχουν οι υπάρχουσες εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας, θα έχει τη δυνατότητα για πλήρη φυσική ανάδραση μέσα από εξειδικευμένο εξοπλισμό προσομοίωσης κίνησης, περιστροφής, χειρισμού και δυναμικής ανάδρασης, βιώνοντας κατά τον τρόπο αυτό σωματικά τις εμπειρίες στις οποίες συμμετέχει. Το προτεινόμενο έργο έχει ως φιλοσοφία να ενώσει εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και ερευνητικούς φορείς αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού, της Εκπαίδευσης και της Πληροφορικής με απώτερο σκοπό την προώθηση και προαγωγή των επιστημών, της τεχνολογίας και του πολιτισμού τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν και το μέλλον, μέσα από στοχευμένες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών Βιωματικής Εικονικής Πραγματικότητας 4D. Εκτός από το κύριο αποτέλεσμα του Έργου που θα υλοποιηθεί με στόχο την άμεση εφαρμογή του στο Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, η πρωτότυπη κατασκευή και το συνοδευτικό λογισμικό που θα παραχθεί στα πλαίσια του Έργου θα προωθηθεί προς εμπορική εκμετάλλευση από τους συνεργαζόμενους φορείς στοχεύοντας στη χρήση του από μουσεία, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αθανάσιος Κοντονικολάου, Υπεύθυνος Έργου

Ηλιόπουλος Περικλής, Συντονιστής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Γ. Έργο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (2018-Σήμερα)

Το έργο αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» (MIS 5011051) που εντάσσεται στη δράση εθνικής εμβέλειας «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) (με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας).

Σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει μια δέσμη παρεμβάσεων στην Α΄ τάξη Λυκείου των ΕΠΑΛ αρχικά σε 9 πιλοτικά σχολεία και στη συνέχεια στη φάση διεύρυνσης σε όλες τις σχολικές μονάδες από το σχολικό έτος 2018-2019 και για τρία (3) σχολικά έτη.

Στόχος είναι όλα τα ΕΠΑΛ να υποβάλουν συνολικό ή θεματικό Σχέδιο Δράσης σε ετήσια βάση, το οποίο θα χρηματοδοτείται εφόσον τηρούνται κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές.

Για το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία οι εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες υποβάλλουν προς έγκριση και υλοποιούν ετήσια Σχέδια Δράσης στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων αλλά και εκτός σχολικού ωραρίου στα οποία συμμετέχουν μαθητές.

Το ειδικό αντικείμενο του έργου αφορά την υποστήριξη, συντονισμό και διαχείριση Σχεδίων Δράσης που θα υποβάλλουν σε ετήσια βάση τα ΕΠΑΛ της χώρας.

Βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση του σχολείου ως κοινότητας, η επαύξηση του κύρους του, η περαιτέρω σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία, η ανασκευή προκαταλήψεων της κοινής γνώμης και η βελτίωση της ελκυστικότητας του ΕΠΑΛ, μέσα από τη θεσμική υποστήριξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, και της κοινωνικής ευθύνης.

Περαιτέρω, επιδιώκεται η σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία (εξωστρέφεια) ώστε:

 • Η τοπική κοινωνία να υποστηρίζει το σχολείο (αξιοποίηση υφιστάμενων δομών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αξιοποίηση κοινωνικής και εργασιακής εμπειρίας κλπ.).
 • Το σχολείο να αναδεικνύει τη χρησιμότητά του (Προβολή του σχολείου και των επιτευγμάτων των μαθητών, σχολές γονέων, ενημερωτικές δράσεις για τεχνολογικά θέματα, τεχνική βοήθεια στην επίλυση τοπικών προβλημάτων, ανάπτυξη συνείδησης πολίτη και προστασίας καταναλωτή κλπ.).

Το ΝΟΗΣΙΣ θα αναλάβει:

 • Τη συγγραφή της προκήρυξης για τα Σχέδια Δράσης.
 • Τη συγκέντρωση, κατηγοροποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων Σχεδίων Δράσης.
 • Την επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης.
 • Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των Σχεδίων Δράσης σύμφωνα με τις αρχές του ΕΣΠΑ.
 • Τη δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας ενημέρωσης των ΕΠΑΛ.
 • Τη δημιουργία πλατφόρμας αποθετηρίου καλών πρακτικών των δράσεων και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων.
 • Την ανάρτηση ενδεικτικών Σχεδίων Δράσης σε αποθετήρια γνώσης.
 • Τη διοργάνωση στρογγυλής τράπεζας με συμμετέχοντες από το Υπ. Παιδείας και τα ΕΠΑΛ, κατά τη λήξη της πιλοτικής περιόδου, για
 • συζήτηση των προβλημάτων, βελτίωση πρακτικών διαχείρισης, ώστε να εφαρμοστούν κατά τη φάση επέκτασης – διεύρυνσης της πράξης.

Για περισσότερες πληροφορίες 2310 483000:

Βασίλης Μάτσος, Υπεύθυνος Έργου

Ηλιόπουλος Περικλής, Συντονιστής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Αναστάσιος Νταμπίζας, Συντονιστής Ομάδας Έργου

 

 

Δ. Ευρωπαϊκο έργο “Hypatia” (2015-2018)
Το έργο Hypatia, που διήρκησε 3 χρόνια και ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούνιο 2018, αφορούσε στην διαφοροποίηση του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούνται οι θετικές επιστήμες στους νέους και τις νέες μέσα και έξω από το σχολείο, καθώς και στην ισότιμη διεύρυνση των δυνατοτήτων αγοριών και κοριτσιών να γνωρίσουν και να επιδιώξουν μια ποικιλία σταδιοδρομιών στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics).

E.  Διαγωνισμός Επιστήμης του Διαστήματος “Odysseus” (2015-2017)
Επιστήμονες από όλη την Ευρώπη συμμετείχαν σε ένα διαγωνισμό με υψηλά κριτήρια, εξερευνώντας τα μυστήρια και τις προκλήσεις του διαστήματος. Με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο διαγωνισμός Odysseus προσέφερε τη δυνατότητα σε νέους να επιδείξουν την ευφυΐα τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με το διάστημα, από τους δορυφόρους και τα διαστημόπλοια μέχρι την αστροβιολογία και τα διαπλανητικά ταξίδια.