Κατηγορίες
Νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ενός προβολικού μηχανήματος (projector)

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», σύμφωνα με:

  1. Το Προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β’ του υπ’ αριθμ. 1411/22.10.2001 ΦΕΚ, με το οποίο συστήνεται το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας και τις όποιες τροποποιήσεις αυτού.
  2. Τις διατάξεις του Ν.4386/2016 ‘Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις’, ως άρθρο 12.
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Προβαίνει ως αναθέτουσα αρχή σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ενός προβολικού μηχανήματος (projector).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διακήρυξης είναι το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 του Φορέα.

Κατεβάστε την ανάρτηση της πρόσκλησης στη Διάυγεια.

 

Δημοσιεύτηκε 10 Μαΐου, 2017