Οικονομικά Στοιχεία

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΝΟΗΣΙΣ.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2020

Εισήγηση για έγκριση προϋπολογισμού 2020

Προϋπολογισμός  2020

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2019

Ισολογισμός

Κατάσταση Χρηματοροών

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2018

Ισολογισμός

Κατάσταση Χρηματοροών

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Οικονομικός Απολογισμός