Κατηγορίες
Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση καυστήρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΔΕΜΤ)

Το ΚΔΕΜΤ, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του ν. 4412/2016), της παροχής υπηρεσιών Συντήρησης λεβητών καυστήρων του ΚΔΕΜΤ, σύμφωνα με τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές του Παραρτήματος της παρούσας. Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι διετής με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού. Γίνεται μνεία ότι επί του ποσού της αμοιβής, πέραν εκείνων που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία, προβλέπεται παρακράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ κατ’ άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011 σε ποσοστό 0,06%.

Κριτήρια επιλογής του αναδόχου ορίζονται η χαμηλότερη τιμή προσφοράς (σε κάθε περίπτωση αυτή πρέπει να είναι το πολύ ίση με την προϋπολογισθείσα από την Τεχνική υπηρεσία που αναφέρεται στην παρούσα και στο Παράρτημα).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αδειούχοι εγκαταστάτες αερίων καυσίμων ή εγκαταστάσεων καύσης ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό (διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προϋπολογισμός έργου: 1.600 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 1.984 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Δείτε τη συννημένη πρόσκληση.

Δημοσιεύτηκε 23 Φεβρουαρίου, 2017