Κατηγορίες
Νέα Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θεσσαλονίκη, 18/10/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την θέση: Υπευθύνου υποστήριξης πωλήσεων φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήματος ενθυμημάτων

Η Εταιρία ΝΟΗΣΙΣ Εμπορική Διαχείριση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, ιδιωτικού δικαίου και αορίστου χρόνου, με τους ακόλουθους όρους:

1. Αντικείμενο της θέσης
1. Υποστήριξη πωλήσεων φυσικού καταστήματος πώλησης ενθυμημάτων, ειδών δώρου και ένδυσης (εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση ταμείου).
2. Υποστήριξη πωλήσεων ηλεκτρονικού (e-shop) καταστήματος πώλησης ενθυμημάτων, ειδών δώρου και ένδυσης (εξυπηρέτηση/ υποστήριξη πελατών).
3. Διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων (έλεγχος κίνησης ειδών, διαχείριση και αναπλήρωση αποθεμάτων, παραλαβή/ έλεγχος εμπορεύματος).
4. Φροντίδα προβολής / εικόνας βιτρινών φυσικού καταστήματος (merchandising).

2. Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
Ο κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση (πωλητή ή υπευθύνου πωλήσεων εμπορικού καταστήματος συναφών ειδών), τουλάχιστον 2 ετών.
2. Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ.
3. Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής (επίπεδο Β2).
4. Απόφοιτος/η τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Ευχάριστη και πελατο-κεντρική προσωπικότητα.

3. Επιπλέον προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν
1. Εμπειρία σε διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
2. Εμπειρία σε διαχείριση αποθεμάτων (παραλαβή/ έλεγχος/ αναπλήρωση).
3. Εμπειρία απασχόλησης σε πολιτιστικό ή τεχνολογικό φορέα, ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα.
4. Γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας.
5. Κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συναφές με το αντικείμενο της θέσης.

4. Φάκελος υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με το κάτωθι περιεχόμενο:
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφα (φωτοαντίγραφα) τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων γνώσης Η/Υ, ξένων γλωσσών.
3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργασίας ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει το είδος και ο χρόνος απασχόλησης.
4. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει τα δεδομένα που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
5. Τυχόν συστατικές επιστολές.

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Υποβολή του φακέλου στα γραφεία της Εταιρίας, ΝΟΗΣΙΣ Εμπορική Διαχείριση Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, οδός 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 570 01, τηλ: 2310483000, αρμόδιος κος Ευάγγελος Αφθονίδης.
2. Αποστολή των δικαιολογητικών στην ανωτέρω διεύθυνση με συστημένο φάκελο ταχυδρομείου.
3. Αποστολή των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση afthonidis@noesis.edu.gr.

5. Γενικοί όροι
1. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι υποψηφιότητες που θα παραληφθούν (εντύπως ή ηλεκτρονικά) μέχρι τις 30/10/2017. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα απορρίπτεται.
3. Η ανάθεση και η αμοιβή της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας πρόσκλησης, τα προσόντα του κατάλληλου υποψηφίου/ας και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
4. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως να έχουν απαλλαγεί από αυτές.
5. Η Εταιρία θα μεταχειριστεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα τα έγγραφα που θα υποβληθούν στο πλαίσιο υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κύριο Ευάγγελο Αφθονίδη, Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 10.00-14.00, τηλ. 2310 483000, εσωτερικό 129, e-mail: afthonidis@noesis.edu.gr.

Δημοσιεύτηκε 18 Οκτωβρίου, 2017