Κατηγορίες
Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία – RRI Toolkit

RRI-NOESIS-EA

Το ΝΟΗΣΙΣ και το τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ελληνογερμανικής Αγωγής είναι μέλη του συντονισμού δράσης σε Ελλάδα και Κύπρο του προγράμματος Responsible Research and Innovation Tools (RRI Tools – Εργαλεία Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας) στο πλαίσιο εργασιών του νέου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Horizon 2020 (2014-2020)”.

Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία ( RRI): Γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία
Η Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (RRI) αποτελεί μια διαδικασία η οποία σκοπεύει να φέρει σε επαφή κοινωνικούς φορείς (ερευνητές, πολίτες, φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις) οι οποίοι συνεργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της έρευνας και της καινοτομίας (R&I), προκειμένου να ευθυγραμμίσουν τα αποτελέσματά της με τις αξίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Το RRI έχει κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο εργασιών Horizon 2020 (2014-2020), το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο απώτερος σκοπός του είναι να πραγματευθεί τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας (κλιματική αλλαγή, ενέργεια, υγεία, κλπ) και να ενθαρρύνει την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρώπη. Καθώς η έννοια RRI είναι ακόμη υπό διαμόρφωση για να μπορέσει να εφαρμοσθεί στην πράξη χρειάζονται συγκεκριμένα εργαλεία. Αυτή ακριβώς την ανάγκη έρχεται να καλύψει το έργο RRI Tools.

RRI Tools: από την ανάλυση στη δημιουργία μίας κοινότητας πρακτικής
Το RRI Tools, είναι ένα τριετές έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7 2007-2013). Το έργο στηρίζεται στη συνεργασία 26 φορέων σε 30 χώρες σε όλη την Ευρώπη. Το έργο έχει σκοπό να αναπτύξει ένα καινοτόμο και δημιουργικό σύνολο εργαλείων που θα περιλαμβάνουν πρακτικό ψηφιακό υλικό και δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση, κατάρτιση, διάδοση και εφαρμογή της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας. Η συμμετοχή των διαφόρων κοινωνικών μετόχων στη διαδικασία της ανάπτυξης και της διάδοσης του συνόλου των εργαλείων θα διευκολυνθεί από 19 Εθνικά Κέντρα Διάδοσης (RRI Hubs), τα οποία θα προωθούν την RRI σε εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρείς φάσεις και βασίζεται στην δημιουργία ενός μόνιμου διαλόγου με τους κοινωνικούς μετόχους.

Το σύνολο εργαλείων για την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (RRI TOOLKIT) είναι διαθέσιμο στο www.rri-tools.eu.

Ένα θέμα που καλύπτει πολλούς τομείς στον Ορίζοντα 2020, η υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την εφαρμογή στην Ευρώπη έρευνας και καινοτομίας που είναι κοινωνικά επιθυμητή και δρα χωρίς αποκλεισμούς. Το RRI Tools project που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συλλέξει διαδικτυακά μια σειρά πηγών – το RRI Toolkit – που επιτρέπει συνεργασία όλων των φορέων της έρευνας και καινοτομίας. Το έργο αγγίζει τομείς όπως ηθική, ισότητα των φύλων, ανοικτή πρόσβαση, δημόσια συμμετοχή και εκπαίδευση των επιστημών.

Το σύνολο αυτό των εργαλείων έχει σχεδιαστεί για μεμονωμένα άτομα, για οργανισμούς που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία , όπως επιχειρήσεις, κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα. Περισσότερες πληροφορίες για την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία θα βρείτε εδώ: www.rri-tools.eu/about-rri.

Τι είναι το Σύνολο εργαλείων για την Υπεύ  θυνη Έρευνα και Καινοτομία ( RRI Toolkit);
Από σήμερα, το RRI Toolkit περιέχει 356 πηγές που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε και να πραγματοποιήσετε έργα σχετικά με την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία αλλά και να τροποποιήσετε δράσεις που ήδη κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση . Πηγές περιλαμβάνουν:
● καλές πρακτικές;
● εγχειρίδια, κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες για εφαρμογή ΥΕΚ, κατάλογοι και πλατφόρμες με πληροφορίες;
● Σχετικό υλικό, άρθρα, έρευνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο;
● σχετικά Ευρωπαϊκά έργα που έχουν ήδη αναπτύξει υλικό για ΥΕΚ
● ένα εργαλείο για να αναλύσετε τις πρακτικές του οργανισμού σας στην εφαρμογή της ΥΕΚ.

Παρακαλούμε σημειώστε πως η πλατφόρμα είναι ακόμα σε πιλοτικό στάδιο, η τελική μορφή της πλατφόρμας θα είναι διαθέσιμη τον Ιούλιο του 2016.

Το RRI Toolkit ανήκει στην κοινότητα της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας. To σύνολο εργαλείων για την ΥΕΚ είναι μια πλούσια πηγή πληροφοριών που από σήμερα είναι δημόσια. Συμμετέχοντας σε αυτή την κοινότητα θα βρείτε υποστήριξη και ευκαιρίες για συνεργασίες με πλήθος άλλων ενδιαφερομένων. Θα μπορέσετε ακόμα αν θέλετε να συμβάλλετε στην εξέλιξη του RRI TOOLKIT προσθέτοντας τις δικά σας εργαλεία και πηγές εδώ : www.rri-tools.eu/registration.

Η βοήθεια σας στην διάδοση της ανακοίνωσης αυτή είναι πολύ σημαντική. Σας παρακαλούμε να μεταδώσετε αυτό το μήνυμα στις επαφές σας και στα δίκτυ σας. Σχετικό υλικό θα βρείτε: www.rri-tools.eu/communication-media.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Αλίκη Γιαννακοπούλου, στο Giannakopoulou@ea.gr ή communication@rri-tools.eu. Θα μας βρείτε επίσης στο Facebook, Twitter και LinkedIn

Δημοσιεύτηκε 10 Μαρτίου, 2016