Κατηγορίες
Νέα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού προμηθειών (επαναπροκήρυξη)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16)

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη της ομάδας έργου, για την εξυπηρέτηση όλων των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας να υποβάλλον προτάσεις χρηματοδότησης σχεδίων δράσης. Συγκεκριμένα:

  • η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείου για την ομάδα διαχείρισης του έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, προβολικών μηχανημάτων και επίπλων γραφείου.
  • η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη της επικοινωνίας με τα σχολεία (τηλεφωνικό κέντρο και λογισμικό CRM).
  • η προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την διοργάνωση ετήσιου διαδικτυακού event μέσω τηλεδιασκέψεων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (25.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 20.564,52€, ΦΠΑ: 4.935,48€).

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:
22-05-2018, ημέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα: 13:00 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών:
έως και την 21-05-2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ34510004). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1369 της ΕΥΔ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» και έχει λάβει κωδικό MIS 5011051. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής

Την αναλυτική διακήρυξη

Την υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ

logos-dimosiotita

Δημοσιεύτηκε 9 Μαΐου, 2018