Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του κτιριακού συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – «ΝΟΗΣΙΣ» το οποίο βρίσκεται στο 6ο χιλ. της οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην διακήρυξη.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Εθνικός (κάτω των ορίων)

ΤΙΜΗΜΑ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 118.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 28.320€ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 146.320€).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ορίζεται η 11/7/2024 και ώρα 15:00.

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης εδώ.

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη στο ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr (Συστημικός Αριθμός 352807) και εδώ.

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] σε μορφή XML πατώντας εδώ.

Για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] σε μορφή PDF πατήστε εδώ.

Δημοσιεύτηκε 10 Ιουνίου, 2024