Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών έρευνας σχετική με την μελέτη εφαρμογής για τη κατασκευή διαδραστικής 4D πλατφόρμας»

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών έρευνας σχετική με την μελέτη εφαρμογής για τη κατασκευή διαδραστικής 4D πλατφόρμας» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην διακήρυξη.

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός

Τίμημα: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.387,10 €, ΦΠΑ: 11.612,90€).

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Ορίζεται η 15/7/2019 και ώρα 15:00.

Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτική διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή

Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής σε επεξεργάσιμη μορφή

ΠΡΟΣΟΧΗ! Έχει επέλθει αλλαγή στην ημερομηνία παραλαβής προσφορών (Από 1/7/19 σε 15/7/19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε 21 Ιουνίου, 2019