Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρακτικό αξιολόγησης προσφοράς για την προμήθεια μέσω αγοράς ολοκληρωμένου συστήματος προβολής για την αίθουσα του Πλανηταρίου του ΝΟΗΣΙΣ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας με την επωνυμία «ΝΟΗΣΙΣ» ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκήρυξε ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την προμήθεια μέσω αγοράς ολοκληρωμένου συστήματος προβολής για την αίθουσα του Πλανηταρίου του ΝΟΗΣΙΣ και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην διακήρυξη.

Είδος Διαγωνισμού: Εθνικός Ανοικτός Διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Τίμημα: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 135.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: €167.400,00 εκ του οποίου αξία ΦΠΑ: €32.400,00).

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας ‐ τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Ορίστηκε η 8/1/2020 και ώρα 15:00

Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης από εδώ.

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη στο ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr (Συστημικός Αριθμός 82622) και εδώ.

Κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή από εδώ.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και τα σχετικά dwg αρχεία:
NOESIS Projector Accommodations 2019 & Planetarium 3D CAD Model

Κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθέντων προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ανακοινώνεται το παρακάτω αποτέλεσμα.

Μπορείτε να βρείτε το πρακτικό αξιολόγησης προσφοράς εδώ.

Δημοσιεύτηκε 3 Δεκεμβρίου, 2019