Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών (οριστική και εφαρμογής) και τευχών δημοπράτησης για την «Ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου του ΝΟΗΣΙΣ με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών (οριστική και

εφαρμογής) και τευχών δημοπράτησης για την «Ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου του ΝΟΗΣΙΣ με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων»

 

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών (οριστική και εφαρμογής) και τευχών δημοπράτησης για την «Ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου του ΝΟΗΣΙΣ με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην διακήρυξη.

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Εθνικός

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρούσα σύμβαση αφορά την εκπόνηση Μελετών (οριστικών και εφαρμογής) και τεύχη δημοπράτησης ως κάτωθι:

Α. Τεύχος δημοπράτησης Α που αφορά τα τμήματα της Μελέτης (οριστική και εφαρμογής) – Τεύχη δημοπράτησης α/α1 για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, υλικών και συσκευών.

Β. Τεύχος δημοπράτησης Β που αφορά το τμήμα της Μελέτης (οριστική και εφαρμογής) – Τεύχη δημοπράτησης για το Έργο α/α2 εγκατάσταση και διαμόρφωση πράσινων δωμάτων.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στα αναρτημένα τεύχη «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έργου», «Προμελέτη» και «Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό 71320000-7: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV).

 

ΤΙΜΗΜΑ: Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 61.500,00€ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 76.260,00€, ΦΠΑ 24%: 14.760,00€).

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ορίζεται η 23/11/2023 και ώρα 15:00.

 

Προμελέτη

Περίληψη Διακήρυξης

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)(xml)

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έργου

Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών

Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών-Τεκμηρίωση αμοιβών

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη στο ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr (Συστημικός Αριθμός 204492) και εδώ.

 

Δημοσιεύτηκε 8 Νοεμβρίου, 2023