Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα της πρόσκλησης για σύναψη σύμβασης ερευνητικού έργου

Αναφορικά με την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, για το παρακάτω έργο:
«Μελέτη τεχνικών προδιαγραφών και αρχιτεκτονικής εφαρμογών πληροφόρησης και έξυπνων συσκευών», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «“ECOZOO” – Επιστημονικό Θεματικό Πάρκο» με κωδικό ΚΜΡ6-0240621, το οποίο χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και της Ελλάδας, ανακοινώνονται παρακάτω τα αποτελέσματα της διαδικασίας.
Δείτε το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης και την απόφαση του ΔΣ εδώ.

Δημοσιεύτηκε 13 Ιανουαρίου, 2023