Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα αξιολόγησης για τις θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο ΝΟΗΣΙΣ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» και κωδικό MIS 5011051 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προσκάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα συνημμένες προκηρύξεις ανά θέση.

1. Συντονιστής ομάδας έργου διαχείρισης σχεδίων δράσης (1 θέση).  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
2. Στέλεχος τηλεφωνικής υποστήριξης / επικοινωνίας (1 θέση). Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
3. Στέλεχος λογιστηρίου (1 θέση). Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

4. Στέλεχος υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής (1 θέση). Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, ανακοινώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα για τις προαναφερθείσες θέσεις εργασίας.

1. Συντονιστής ομάδας έργου διαχείρισης σχεδίων δράσης (1 θέση).  Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.
2. Στέλεχος τηλεφωνικής υποστήριξης / επικοινωνίας (1 θέση). Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.
3. Στέλεχος λογιστηρίου (1 θέση). Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.
4. Στέλεχος υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής (1 θέση). Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.
Δείτε το πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων για τη θέση πληροφορικής.

 

 

Δημοσιεύτηκε 2 Αυγούστου, 2019