Κατηγορίες
Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Έργο: Βιομηχανική Εξέλιξη στην Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας Παραδείγματα από Ελλάδα, Ρουμανία και Αρμενία

Περίληψη
Τα έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα για την Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας (Προτεραιότητα 3)
Η βασική ιδέα αναφέρεται στην αναζήτηση των κοινών χαρακτηριστικών της βιομηχανικής εξέλιξης των χωρών που συμμετέχουν στο έργο και η επίδραση που είχε αυτή η εξέλιξη στην πολιτισμική ιστορία τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μέσω αυτής της κοινής προσπάθειας αναδείχθηκαν τα βασικά κοινά στοιχεία των λαών που ζουν στην περιοχή, καταγράφηκαν οι επιδράσεις στην κοινωνική και οικονομική εξέλιξη τους και προβλήθηκαν καλές πρακτικές από κάθε χώρα.

Γενικός Στόχος
Η επίτευξη ισχυρών περιφερειακών σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων και η προσέγγιση των λαών της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας.

Ειδικοί Στόχοι
1. Η αύξηση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην περιοχή.
2. Η οικοδόμηση φιλικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων οικονομικών σχέσεων.

Κύριες Δραστηριότητες
1) Δημιουργήθηκε μια κοινή βάση δεδομένων με στοιχεία για την επίδραση της βιομηχανικής εξέλιξης στην κοινωνία (κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική) στην πορεία του χρόνου.
Τρεις μελέτες (μία για κάθε χώρα) παρουσίασαν την κατάσταση και έδωσαν τα απαραίτητα δεδομένα για τη δημιουργία της έκθεσης.
2) Η δημιουργία υλικού διάδοσης των αποτελεσμάτων της κοινής προσπάθειας που συνίσταται από 3.000 αντίγραφα πολυμεσικού υλικού και 3.000 καταλόγων της έκθεσης (για τον κατάλογο πατήστε εδώ).
3) Έκθεση με τα κοινά στοιχεία της βιομηχανικής εξέλιξης. Οι κύριες ομάδες στόχοι ήταν οι ερευνητές της βιομηχανικής ιστορίας, φοιτητές πανεπιστημίων, και επισκέπτες του Μουσείου (παιδιά και ενήλικες).
Δικαιούχος
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ), Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα.

Εταίροι
Πανεπιστήμιο Γαλατίου “Dunărea De Jos” (UDJG), Γαλάτι, Νοτιοανατολική Ρουμανία.
Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Αρμενίας (NASRA), Ερεβάν, Αρμενία.

Διάρκεια: 24 Μήνες
Συνολικός Προϋπολογισμός: 248.763,40 €
Συνολική επιχορήγηση: 223.887,06 €
Ημερομηνίες Εκκίνησης – Πέρατος: 27/3/2012 – 26/3/2014
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Περικλής Ηλιόπουλος, Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ)
6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης
Τηλ: 0030 231 048 3000
Φαξ: 0030 231 048 3020
iliopoulos@noesis.edu.gr
www.noesis.edu.gr

Industrial Evolution in the Black Sea Area –

Examples from Greece, Romania and Armenia (IEBSA)

Summary
The project was co funded by Black Sea Basin Programme (Priority 3).
The basic idea refers to the pursuit of the common trends in industrial evolution in the countries participating in the project and the effect that development had on the cultural history in both national and international level. By means of this common effort we will highlight the essential common components of nations living in the area, search the effects on the social and economic development and finally record the good practices in each country.

Overall Objective
Achieve strong regional partnerships and cooperation among the participant entities and also bring together the peoples of the Black Sea Basin.
Specific Objectives
1. Increase the level of cooperation among local and regional authorities in the area
2. Build a friendly environment for the development of long lasting economic relations.

Main Activities
The project will last 24 months and will include the following methodological steps:
1) The creation of a common database on the effects in society (social, economic and cultural) from the industrial evolution through the years.
Three studies (one for each country) will present the situation and also will provide the necessary data to create the exhibition.
2) The promotion material to disseminate the results of the common effort, comprising 3.000 copies of multimedia material (CD ROM) and 3.000 copies of exhibition guide (available for download here).
3) An exhibition on the common elements of industrial evolution.
The main target groups will be the researchers of industrial history, university students and visitors of the museum (children and adults).

Beneficiary
Thessaloniki Science Center & Technology Museum (TSCTM), Thessaloniki, Central Macedonia, Greece
Partnership
Universitatea “Dunărea De Jos” Din Galaţi (UDJG), Galati, South-East, Romania
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (NASRA), Yerevan, Armenia

Duration: 24 Months
Total Budget: € 248.763,40
Total Grant: € 223.887,06
Start-End Dates: 2012/03/27 – 2014/03/26

Contact Person: Mr. Periklis Iliopoulos, Co-Funded Programs
Thessaloniki Science Center & Technology Museum (TSCTM)
6th km. Thessaloniki-Thermi
Tel: 0030 231 048 3000
Fax: 0030 231 048 3020
iliopoulos@noesis.edu.gr
www.noesis.edu.gr

Δημοσιεύτηκε 1 Φεβρουαρίου, 2015