Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην διακήρυξη.

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός

Τίμημα: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 9,000,00 €, ΦΠΑ: 2.160,00€).

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Ορίζεται η 24/5/2021 και ώρα 12:00μμ.

Δείτε εδώ την Διακήρυξη

Δημοσιεύτηκε 6 Μαΐου, 2021