Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Φύλαξης

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (Άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την Ανάθεση Υπηρεσιών φύλαξης του συνόλου των εγκαταστάσεων (γραφείων, χώρων θεαμάτων, κοινόχρηστων χώρων) του κτιριακού συγκροτήματος «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας» ΝΟΗΣΙΣ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη διακήρυξη.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Εθνικός (κάτω των ορίων).

ΤΙΜΗΜΑ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 69.440,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 56.000,00€, ΦΠΑ: 13.440,00€).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ορίζεται η 4/4/2023 και ώρα 14:00.

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης εδώ.

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη στο ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr (Συστημικός Αριθμός 187812,2) και εδώ.

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] σε μορφή XML πατώντας εδώ.

Για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] σε μορφή PDF πατήστε εδώ.

 

Δημοσιεύτηκε 15 Μαρτίου, 2023