Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΑΣ

TO ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΔΕΜΤ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι καλεί τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις προσφορές τους για την ετήσια συντήρηση και επισκευή κτιρίων-συντήρηση ανελκυστήρων (Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων, CPV 50750000-7) των εγκαταστάσεων του ΚΔΕΜΤ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, μέχρι του συνολικού ποσού των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (4.340,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και λοιπών κρατήσεων.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ

Δημοσιεύτηκε 7 Ιουλίου, 2023