Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών για την εκπόνηση Μελέτης σκοπιμότητας δημιουργίας Science Lab στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΜΤ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την ανάθεση υπηρεσιών για την εκπόνηση «Μελέτης σκοπιμότητας δημιουργίας Science Lab στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΜΤ και Μελέτης εφαρμογής καθώς και σύνταξης των τευχών δημοπράτησης» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην διακήρυξη.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Εθνικός

ΤΙΜΗΜΑ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (καθαρή αξία 40.322,58€).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ορίζεται η 4/6/2022 και ώρα 15:00

Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη στο ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr   (Συστημικός Αριθμός 160146) και εδώ.

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή.

 

Για τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 160146, έγιναν διορθώσεις επί της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ οι οποίες αφορούν:

  1. i) Διορθώσεις επί των ιδιοτήτων των κριτηρίων αξιολόγησης.
  2. ii) Διορθώσεις επί της καρτέλας “γραμμές”.

Η αναδημοσίευση έχει λάβει νέο συστημικό αριθμό τον 160146,1 όπου και παρακαλείσθε να προστρέχετε για ερωτήσεις ή υποβολή προσφορών.

Δημοσιεύτηκε 5 Μαΐου, 2022