Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 4 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα ΜΝΑΕ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» και κωδικό MIS 5011051 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τις συνημμένες προκήρυξεις των θέσεων.

1. Στέλεχος τηλεφωνικής υποστήριξης / επικοινωνίας
(1 θέση – Κωδικός Θέσης: ΕΠΙΚ22-1).
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

2. Στέλεχος τηλεφωνικής υποστήριξης / επικοινωνίας
(2 θέσεις – Κωδικός Θέσεων: ΕΠΙΚ22-2).
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

3. Στέλεχος υποστήριξης πληροφορικής (1 θέση – Κωδικός Θέσης: ΠΛΗΡ22).
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15/10/2022 και ώρα 14:00.

Υποβολή ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, Έκτο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΚ 57001 , ΤΘ 60330,  υπόψη Γραμματείας.

Πληροφορίες  στο email: info@noesis.edu.gr
Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας

 

Δημοσιεύτηκε 26 Σεπτεμβρίου, 2022