Δίκτυα υπολογιστών

Δίκτυα υπολογιστών
Σύνολο ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού υλικού που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους.

Από πολύ νωρίς έγινε επιτακτική η ανάγκη της επικοινωνίας ανθρώπων σε μεγάλες αποστάσεις και η ανταλλαγή πληροφοριών. Γύρω στο 1900 αναπτύχθηκαν κατ’αρχήν τα τηλεφωνικά δίκτυα.
Στη δεκαετία του ’50, οι υπολογιστές ενώνονταν απευθείας με τη βοήθεια τηλεφωνικών (αναλογικών) γραμμών.
Οι ανάγκες επικοινωνίας όμως αυξάνονταν διαρκώς και στη δεκαετία του ’70 άρχισαν να δημιουργούνται ιδιωτικά δίκτυα σε εταιρείες ή επιχειρήσεις για την κάλυψη των αναγκών τους. Σιγά – σιγά, τα δίκτυα άρχισαν να ξεπερνούν τα όρια της επιχείρησης και να επεκτείνονται σε μεγαλύτερα γεωγραφικά όρια.
Το 1969 ξεκινά και η λειτουργία του “διαδικτύου” Internet.
Στη δεκαετία του ’80, αρχίζουν να εγκαθίστανται τα ψηφιακά τηλεφωνικά δίκτυα και το “Σύστημα Ενοποιημένων Υπηρεσιών” ISDN.