Γλώσσες προγραμματισμού

Γλώσσες προγραμματισμού
Στην διπλανή εικόνα φαίνεται ένα τμήμα εντολών σε γλώσσα προγραμματισμού “Toolbook 3.0”, η οποία είναι η εφαρμογή, με την οποία έγινε δυνατή η πραγματοποίηση του πολυμέσου που βλέπετε.

Η γλώσσα μηχανής είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (hardware) ενός υπολογιστή. Σ’αυτή τη γλώσσα, όλες οι εντολές δίνονται με μορφή δυαδικού κώδικα, όπου κάθε ομάδα μπιτ συμβολίζει μία λειτουργία.
Οι συμβολικές γλώσσες χρησιμοποιούν μνημονικές εντολές-συντομογραφίες στη θέση του δυαδικού κώδικα.
Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου χρησιμοποιούν ολόκληρες λέξεις για να περιγράψουν λειτουργίες που αντιστοιχούν σε πολλές εντολές γλώσσας μηχανής. Οι γλώσσες αυτές χρειάζονται ενδιάμεσα προγράμματα, τα οποία μεταφράζουν τις εντολές σε κώδικα μηχανής. Οι δυο βασικές κατηγορίες τέτοιων προγραμμάτων είναι οι μεταγλωττιστές (compilers) και οι διερμηνείς (interpreters).