Οργάνωση του λογισμικού ενός PC

Οργάνωση του λογισμικού ενός PC
Οργάνωση του λογισμικού ενός PC που λειτουργεί σε περιβάλλον Windows.

Οι πληροφορίες που χρησιμοποιεί ένας υπολογιστής οργανώνονται σε αρχεία (files), τα οποία στη συνέχεια απαρτίζουν υποκαταλόγους και καταλόγους.
Το λογισμικό (software) σε κάθε υπολογιστή ακολουθεί μια δομή με μία βασική ιεραρχία :
– Το Βασικό σύστημα εισόδου / εξόδου (BIOS – Basic Input-Output System) είναι το βασικό λογισμικό ενός PC και είναι κωδικοποιημένο στη ROM. Διαχειρίζεται την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων στο σύστημα και ενεργεί σαν κόμβος διασύνδεσης ανάμεσα στο λογισμικό (software) και τα ηλεκτρονικά (hardware).
– To Λειτουργικό Σύστημα Δίσκου (DOS – Disk Operating System) είναι η διασύνδεση μεταξύ χρήστη και μηχανής. Είναι ένα σύνθετο πρόγραμμα για τον έλεγχο και τη διαχείριση όλων των άλλων προγραμμάτων.
– Οι “Οδηγοί Συσκευών” (Device Drivers) είναι το ιδιαίτερο λογισμικό που ελέγχει τη διαχείριση των διαθέσιμων καρτών επέκτασης και των περιφερειακών.
– Τα Windows, που είναι ένα καθιερωμένο πλέον και πολύ ευέλικτο περιβάλλον επικοινωνίας για τον χρήστη, με κύριο χαρακτηριστικό τους το εικονικό “παράθυρο”.