Τοπικά Δίκτυα (LAN)

Τοπικά Δίκτυα
Γραφική αναπαράσταση ενός τοπικού δικτύου.

Η σύνδεση των υπολογιστών ξεκινά από ένα τοπικό δίκτυο (LAN – Local Area Network), το οποίο επιτρέπει το “μοίρασμα” (καταμερισμό) πληροφοριών ανάμεσα στους υπολογιστές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο ή ακόμη σε μια στενή γεωγραφικά περιοχή (μέχρι 10 km περίπου).
Στο δίκτυο, εκτός από υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν και διάφορα περιφερειακά, έτσι ώστε όλοι οι χρήστες του δικτύου να έχουν πρόσβαση σ’αυτά.
Βασική προϋπόθεση για τη διασύνδεση ενός υπολογιστή σε δίκτυο είναι η ύπαρξη μιάς “κάρτας δικτύου” (η οποία ενσωματώνεται στο κουτί του).