Αέριες μάζες – άνεμος – μέτωπο

Συμβολισμο ίμετώπων μετερεωλογικών χαρτών
Συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν τους διάφορους τύπους μετώπων στους μετερεωλογικούς χάρτες.

Σαν αέρια μάζα θεωρούμε ένα κομμάτι ατμοσφαιρικού αέρα που καλύπτει πολύ μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις και έχει ίδια θερμοκρασία, και ποσότητα υδρατμών. Αν γνωρίζουμε τη θερμοκρασία και την ποσότητα των υδρατμών που περιέχει μία αέρια μάζα μπορούμε να προβλέψουμε τι είδους φαινόμενα θα συμβούν όταν αυτή περάσει πάνω από κάποια περιοχή, π.χ. αν θα βρέξει ή όχι.
Όταν σε μία περιοχή η θερμοκρασία είναι χαμηλή τότε η πίεση του ατμοσφαιρικού αέρα είναι μικρή. Γειτονικές αέριες μάζες, με μεγαλύτερη θερμοκρασία και πίεση, ορμούν για να καλύψουν το “κενό”, τη διαφορά. Αυτή η κίνηση των αερίων μαζών αποτελεί τον γνωστό σε όλους μας άνεμο.
Όταν δύο αέριες μάζες με διαφορετικά χαρακτηριστικά συναντηθούν, η μεταξύ τους επιφάνεια ονομάζεται επιφάνεια ασυνέχειας. Η τομή μιας τέτοιας επιφάνειας με το οριζόντιο επίπεδο ονομάζεται μέτωπο.
Αν σε ένα κινούμενο μέτωπο προηγείται θερμή αέρια μάζα της ψυχρής, αυτό ονομάζεται “ψυχρό” ενώ όταν συμβαίνει το αντίθετο λέγεται “θερμό”.
Όταν ένα μέτωπο δεν παρουσιάζει αισθητή μετακίνηση χαρακτηρίζεται “στάσιμο”.
Όταν ένα ψυχρό μέτωπο που κινείται γρήγορα συναντήσει ένα θερμό μέτωπο που κινείται αργά τότε ο θερμός αέρια “σπρώχνεται” από την επιφάνεια του εδάφους προς τα επάνω και τα δύο μέτωπα γίνονται ένα. Αυτό το μέτωπο ονομάζεται “συνεσφιγμένο”.