Βαρομετρικά συστήματα

Εικόνα της Γης
Εικόνα της Γης από το διαστημόπλοιο Apollo 8. Διακρίνονται οι αέριες μάζες της ατμόσφαιρας.

Σαν βαρομετρικά συστήματα χαρακτηρίζουμε μάζες ατμοσφαιρικού αέρα μεγάλων διαστάσεων με ιδιαίτερη κινητική κατάσταση και τα οποία δημιουργούν χαρακτηριστικά καιρικά φαινόμενα στην περιοχή που βρίσκονται.
Τα σπουδαιότερα βαρομετρικά συστήματα είναι δύο:
Το βαρομετρικό χαμηλό ή αντικυκλώνας.
Το βαρομερικό υψηλό ή κυκλώνας.