Θερμοκρασία

Η ατμόσφαιρα ελέγχει τη θερμοκρασία της Γης
Η ατμόσφαιρα ελέγχει τη θερμοκρασία της Γης: την προστατεύει από την υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία την ημέρα και λειτουργεί ως “σκέπασμα” τη νύχτα, αποτρέποντας τη διαφυγή θερμότητας.

Η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα για πάρα πολλά φαινόμενα. Τα όργανα που χρησιμοποιούμε για τη μέτρησή της ονομάζονται θερμόμετρα.
Το σημαντικότερο μέγεθος κάθε θερμομέτρου είναι η χρονική του σταθερά, δηλαδή πόσο χρόνο χρειάζεται το θερμόμετρο για να δείξει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο βρίσκεται.
Η μέτρηση της θερμοκρασίας γίνεται με έμμεσο τρόπο. Χρησιμοποιούμε ιδιότητες των σωμάτων που εξαρτώνται από τη θερμοκρασία, όπως η διαστολή τωμ στερεών και η μεταβολή του όγκου των υγρών