Δορυφορική κεραία

Δορυφορική κεραία
Σχηματικό διάγραμμα λειτουργίας της δορυφορικής κεραία.

Η κεραία, αφού ανιχνεύσει τα μικροκύματα που κυκλοφορούν στον χώρο, τα στέλνει σε μια διάταξη στην άκρη του καλωδίου όπου ένας ενισχυτής, υψηλών προδιαγραφών, πολλαπλασιάζει την ένταση του ασθενούς σήματος χωρίς να το παραμορφώνει.
Η ίδια διάταξη ελαττώνει τη συχνότητα του σήματος και το στέλνει, μέσω του καλωδίου, στον τηλεοπτικό μας δέκτη.