Εικονοσκόπιο

Εικονοσκόπιο
Σχηματική παράσταση του εικονοσκόπιου.

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της τηλεόρασης είναι το εικονοσκόπιο. Πρόκειται για μια συσκευή που μετατρέπει τις φωτεινές ακτίνες σε ηλεκτρικά ρεύματα. Η λειτουργία του απλά μπορεί να περιγραφεί ως εξής:
Οι φωτεινές ακτίνες που εκπέμπονται από το αντικείμενο, εστιάζονται με τη βοήθεια ενός φακού και προσπίπτουν πάνω σε μία πλάκα ευαίσθητη στο φως. Οι κόκκοι της πλάκας αυτής φορτίζονται και η τάση που εμφανίζεται είναι ανάλογη με τη φωτεινότητα των ξεχωριστών στοιχείων του αντικειμένου. Έτσι στην επιφάνεια της πλάκας “αποτυπώνεται” η εικόνα του αντικειμένου.