Κεραία τηλεόρασης

Λήψη τηλεοπτικού σήματος.
Λήψη τηλεοπτικού σήματος.

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που δημιουργούνται από την κεραία του τηλεοπτικού πομπού, συλλαμβάνονται από την κεραία του δέκτη και επάγουν σ’ αυτήν μια μικρή τάση.
Η τάση αυτή, ύστερα από ενίσχυση και αλλαγή συχνότητας, οδηγείται στην τηλεοπτική συσκευή και μετατρέπεται σε εικόνα.
Η κεραία πρέπει να εξασφαλίζει αρκετά ισχυρό σήμα στην είσοδο του δέκτη, να δέχεται τις κατάλληλες συχνότητες και να έχει τις απαραίτητες κατευθυντικές δυνατότητες.
Η επιλογή της κεραίας εξαρτάται από το κανάλι που θα λειτουργήσει ο δέκτης, από την απόσταση του πομπού και την ισχύ του, από το ανάγλυφο του τόπου και την κατασκευή των κτιρίων.
Για τη μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος χρησιμοποιούνται ραδιοκύματα VHF (Very High Frequency = Υψηλής Συχνότητας 30 – 300 MHz) και UHF (Ultra High Frequency = Υπερυψηλής Συχνότητας ~850 MHz).