Οπτικός τηλέγραφος

Οπτικός τηλέγραφος
Οπτικός τηλέγραφος που χρησιμοποιείται από το στρατό για μετάδοση μηνυμάτων με φωτεινά σήματα.

Οπτικός τηλέγραφος ΜΚ ΙΙ
Με λαμπτήρα φωτός ημέρας στενής δέσμης και χειριστήριο αναμόσβεσης.
Χρησιμοποιείται από το στρατό για μετάδοση μηνυμάτων με φωτεινά σήματα.