Πυρσείες

Πυρσείες
Εκμαγείο παρουσίασης της λειτουργίας του οπτικού τηλέγραφου των Κλεοξένη – Δημόκλειτου, με αλληλεπίδραση του επισκέπτη.

Εκμαγείο παρουσίασης της λειτουργίας του οπτικού τηλέγραφου των Κλεοξένη – Δημόκλειτου, με αλληλεπίδραση του επισκέπτη.
(Αντίγραφο αντίστοιχου του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών του Ο.Τ.Ε. – Δωρεά Ο.Τ.Ε.)