Συσκευή τηλεφωνικής αναγγελίας ώρας

Συσκευή τηλεφωνικής αναγγελίας
Συσκευή τηλεφωνικής αναγγελίας ώρας Siemens. Χρησιμοποιήθηκε από τον Ο.Τ.Ε. τη δεκαετία του ’50.

Συσκευή τηλεφωνικής αναγγελίας ώρας SIEMENS
Στο τύμπανο υπάρχει καταγραμμένη η πληροφορία με οπτική εγγραφή. Η ανάγνωση γίνεται με φωτεινές ακτίνες που καθοδηγούνται από μετακινούμενα πρίσματα.
Χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του ’50.