Φρυκτωρίες

Φρυκτωρίες
Εκμαγείο ανάγλυφης παρουσίασης του Ελλαδικού χώρου. Παρουσιάζονται οι θέσεις των φρυκτωριών και οι διαδρομές των μηνυμάτων.

Εκμαγείο ανάγλυφης παρουσίασης του Ελλαδικού χώρου.
Παρουσιάζονται οι θέσεις των φρυκτωριών και οι διαδρομές των μηνυμάτων.
(Αντίγραφο αντίστοιχου του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών του Ο.Τ.Ε. – Δωρεά Ο.Τ.Ε.)